Privacy Policy

Disclaimer voor www.vocopstap.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vocopstap.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door VOC Opstap vzw (maatschappelijke zetel: Bruggestraat 19 – 8700 Tielt – 051/20.65.59). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij bepaalde gegevens opvragen en hoe we de informatie op onze website aan u aanbieden.

Contactformulier

VOC Opstap vzw hanteert een handig contactformulier dat u en ons toelaat om in contact te treden met elkaar. Via het contactformulier vragen we naar uw contactgegevens voor een goede afhandeling van uw vraag. Deze gegevens worden niet automatisch bijgehouden en worden enkel verwerkt in functie van uw vraag om contact te nemen.

Bijhouden gegevens in functie van onze dienstverlening

Enkel in het geval van verder gebruik van onze dienstverlening worden u gegevens ook verder bijgehouden. Echter gebeurt dit steeds na uw schriftelijke toelating. U kunt u toelating op elk moment ook terug intrekken.

De dienstverlening waarbij uw gegevens kunnen worden bijgehouden zijn: deelname aan onze activiteiten, uitnodigingen voor toekomstige activiteiten, lidmaatschap, overeenkomst vrijetijdstrajectbegeleiding, vrijwilligerswerk…

In deze gevallen worden uw gegevens niet langer dan 12 maanden bijgehouden – tenzij de dienstverlening waarvan u gebruik maakt langer duurt. In dat laatste geval worden uw gegevens net zolang bijgehouden als de duur van de dienstverlening.

Indien u vragen hebt over hoe we gegevens verwerken of bijhouden kunt u steeds contact nemen.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van gegevens

U heeft steeds het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden door rechtreeks contact met ons op te nemen. Dat kan per mail en/of telefonisch.

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik maken van informatie op deze website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOC Opstap vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VOC Opstap vzw.

Duiding bij prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VOC Opstap vzw te mogen claimen of te veronderstellen.

Actueel houden van deze website

VOC Opstap vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

VOC Opstap vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vocopstap.be op deze pagina.